innerbanner

הסדרים עם קופות החולים

    להלן ההסדרים הקיימים עם קופות החולים השונות:

קופת חולים ניתוחי עיניים במסגרת "כללית מושלם"
קופת חולים ניתוחי עיניים במסגרת השב"ן של הקופה

קופת חולים ניתוחי עיניים

במסגרת הביטוח המשלים של הקופה

קופת חולים ניתוחי עיניים

במסגרת הביטוח המשלים של הקופה